akredytacja

Zgodnie z przepisem § 15 rozp. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy wykonują laboratoria, które uzyskały akredytację w tym zakresie na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645 ze zmianami z 2014 r. Dz. U. poz. 1662).

Nasze laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Akredytacja nr: AB 1595), która stanowi potwierdzenie wysokiej jakości prowadzonych badań i gwarantuje uznawanie otrzymanych wyników przez Państwową Inspekcję Sanitarną oraz Państwową Inspekcję Pracy.

Szczegółowy zakres akredytacji dostępny jest na stronie www PCA.