OFERTA
Zakres wykonywanych badań

Badania akredytowane

Hałas

Hałas należy do najczęściej występujących w środowisku pracy czynników szkodliwych. Jak wynika z danych GUS z 2006 roku, na ogólną liczbę około 590 tys. pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi około 230 tys. pracowników narażonych jest na hałas.


rozwiń zwiń
Skutki jego oddziaływania na organizm ludzki mogą być słuchowe i pozasłuchowe. W wyniku długotrwałej, wieloletniej ekspozycji na hałas, o równoważnym poziomie dźwięku A powyżej 80 dB, zazwyczaj dochodzi do nieodwracalnego podwyższenia progu słyszenia tzw. trwałych ubytków słuchu. Trwały ubytek słuchu może być również efektem jednorazowej ekspozycji na hałas, jeśli jego szczytowy poziom ciśnienia akustycznego przekroczy wartość 135 dB. Jeśli, obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem , jest wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1, 2 i 3 kHz, to wówczas stanowi kryterium rozpoznania i orzeczenia zawodowego uszkodzenia słuchu.

Regularne wykonywanie badań hałasu na stanowiskach pracy pozwala monitorować poziom zagrożenia na stanowiskach pracy a tym samym zapobiega wystąpieniu w zakładzie chorób zawodowych.Oświetlenie elektryczne we wnętrzach

Zgodnie z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650), niezależnie od oświetlenia dziennego, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
Jest to przepis, który obliguje pracodawcę do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenie i porównania wyników z wartościami podanymi w normach.


rozwiń zwiń

Pomiary natężenia powinny być dokonane po oddaniu pomieszczeń do użytku, przy tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy w przypadku wyników pomiarów niezgodnych.

Pomiary natężenia powinny być także dokonane w następujących sytuacjach:

  1. po zmianie rodzaju oświetlenia np. z jarzeniowego na energooszczędne (LED) lub po wymianie zużytych żarówek na nowe, ale o innej mocy,
  2. po zmianie aranżacji pomieszczenia, np. po wybudowaniu (lub wyburzeniu) w pomieszczeniu ścianek działowych itp., kiedy natężenie oświetlenia może się pogorszyć,
  3. po zainstalowaniu dodatkowych maszyn i urządzeń
  4. po każdym remoncie pomieszczeń (np. malowanie ścian)

Obecnie nie ma przepisów innych, które jednoznacznie wyznaczały by częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia dlatego ostateczną decyzję zawsze podejmuje pracodawca mając na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką pomiary natężenia oświetlenia wykonuje się nie rzadziej niż raz na 5 lat wraz z pomiarami instalacji elektrycznej.

Pobieranie prób powietrza w celu oceny narażenia na substancje organiczne

wprowadź treść
rozwiń zwiń

Pobieranie próbek powietrza w celu oceny narażenia na pyły przemysłowe i metale

Pyłem nazywamy cząstki ciała stałego różnej wielkości i różnego pochodzenia, przez pewien czas pozostające w zawieszeniu w gazie. Na działanie pyłów zatrudnieni są pracownicy zatrudnieni w wielu różnych gałęziach przemysłu: przemyśle drzewnym, chemicznym, spożywczym, budownictwie, rolnictwie i wielu innych. 


rozwiń zwiń

Oddziaływanie pyłów na organizm człowieka jest bardzo niebezpieczne i może prowadzić między innymi do chorób układu oddechowego takich jak pylice, zapalenie górnych dróg oddechowych, nowotwory gardła, krtani, płuc. Pyły mogą być także przyczyną astmy, chorób alergicznych, powodować podrażnienia naskórka i choroby oczu. Regularne wykonywanie badań zapylenia na stanowiskach pracy zmniejsza ryzyko wystąpienia u pracowników chorób zawodowych.

Laobratorium ENV Service posiada akredytację w zakresie pobierania próbek w celu oceny narażenia zawodowego na pyły przemysłowe (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna) oraz metale (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna) przy wokorzystaniu metody dozymetrii indywidualnej.


Pomiar stężenia gazów toksycznych

wprowadź treśćchemia
rozwiń zwiń
opis chemia