OFERTA
Zakres wykonywanych badań

Badania akredytowane

Hałas

Hałas należy do najczęściej występujących w środowisku pracy czynników szkodliwych. Jak wynika z danych GUS z 2006 roku, na ogólną liczbę około 590 tys. pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi około 230 tys. pracowników narażonych jest na hałas.


rozwiń zwiń
Skutki jego oddziaływania na organizm ludzki mogą być słuchowe i pozasłuchowe. W wyniku długotrwałej, wieloletniej ekspozycji na hałas, o równoważnym poziomie dźwięku A powyżej 80 dB, zazwyczaj dochodzi do nieodwracalnego podwyższenia progu słyszenia tzw. trwałych ubytków słuchu. Trwały ubytek słuchu może być również efektem jednorazowej ekspozycji na hałas, jeśli jego szczytowy poziom ciśnienia akustycznego przekroczy wartość 135 dB. Jeśli, obustronny trwały ubytek słuchu typu ślimakowego spowodowany hałasem , jest wyrażony podwyższeniem progu słuchu o wielkości co najmniej 45 dB w uchu lepiej słyszącym, obliczony jako średnia arytmetyczna dla częstotliwości audiometrycznych 1, 2 i 3 kHz, to wówczas stanowi kryterium rozpoznania i orzeczenia zawodowego uszkodzenia słuchu.

Regularne wykonywanie badań hałasu na stanowiskach pracy pozwala monitorować poziom zagrożenia na stanowiskach pracy a tym samym zapobiega wystąpieniu w zakładzie chorób zawodowych.Oświetlenie elektryczne we wnętrzach

Zgodnie z § 26 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650), niezależnie od oświetlenia dziennego, w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie elektryczne o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
Jest to przepis, który obliguje pracodawcę do przeprowadzenia pomiarów natężenia oświetlenie i porównania wyników z wartościami podanymi w normach.


rozwiń zwiń

Pomiary natężenia powinny być dokonane po oddaniu pomieszczeń do użytku, przy tworzeniu stanowisk pracy, po dokonaniu modernizacji oświetlenia na stanowisku pracy w przypadku wyników pomiarów niezgodnych.

Pomiary natężenia powinny być także dokonane w następujących sytuacjach:

 1. po zmianie rodzaju oświetlenia np. z jarzeniowego na energooszczędne (LED) lub po wymianie zużytych żarówek na nowe, ale o innej mocy,
 2. po zmianie aranżacji pomieszczenia, np. po wybudowaniu (lub wyburzeniu) w pomieszczeniu ścianek działowych itp., kiedy natężenie oświetlenia może się pogorszyć,
 3. po zainstalowaniu dodatkowych maszyn i urządzeń
 4. po każdym remoncie pomieszczeń (np. malowanie ścian)

Obecnie nie ma przepisów innych, które jednoznacznie wyznaczały by częstotliwość wykonywania pomiarów natężenia oświetlenia dlatego ostateczną decyzję zawsze podejmuje pracodawca mając na uwadze zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zgodnie z powszechnie przyjętą praktyką pomiary natężenia oświetlenia wykonuje się nie rzadziej niż raz na 5 lat wraz z pomiarami instalacji elektrycznej.

Pobieranie prób powietrza w celu oceny narażenia zawodowego

Pobieranie próbek do oceny narażenia zawodowego na:
 • pyły przemysłowe
  • frakcja wdychalna
  • frakcja respirabilna
 • metale i ich związki, w tym:
  • frakcja wdychalna
  • frakcja respirabilna
 • substancje organiczne
 • substancje nieorganiczne, w tym
  • frakcja wdychalna
  • frakcja respirabilna
  • frakcja torakalna
 • azbest
  • włókna respirabilne
 • sztuczne włókna mineralne z wyjątkiem ogniotrwałych włókien ceramicznych
  • włókna respirabilne
 • ogniotrwałe włókna ceramiczne
 • ogniotrwałe włókna ceramiczne wmieszaninie z innymi sztucznymi włóknami mineralnymi

rozwiń zwiń

Stężenie pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia

FRAKCJA WDYCHALNA

 • apatyty i fosforyty
 • asfalt naftowy
 • cement portlandzki
 • ditlenek tytanu
 • grafit naturalny
 • grafit syntetyczny
 • kaolin
 • krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna
 • pyły drewna
 • pyły mąki
 • pyły niesklasyfikowane ze względu na toksyczność-pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego z wyjątkiem pyłów drewna oraz mąki
 • sadza techniczna
 • siarczan (VI) wapnia(gips)
 • węgiel (kamienny, brunatny)
 • węglan magnezu wapnia(dolomit)
 • węglik krzemu (niewłóknisty)

FRAKCJA RESPIRABILNA
 • apatyty i fosforyty
 • cement portlandzki
 • grafit naturalny
 • krzemionka bezpostaciowa i syntetyczna
 • pyły organiczne pochodzenia zwierzęcego i roślinnego zwyjąt-kiem pyłów drewna oraz mąki
 • spaliny silnika Diesla-węgiel (kamienny, brunatny)

rozwiń zwiń

Oddziaływanie czynników pyłowych na organizm człowieka jest bardzo niebezpieczne i może prowadzić między innymi do chorób układu oddechowego takich jak pylice, zapalenie górnych dróg oddechowych, nowotwory gardła, krtani, płuc. Mogą być także przyczyną astmy, chorób alergicznych, powodować podrażnienia naskórka i choroby oczu. Regularne wykonywanie badań zapylenia na stanowiskach pracy zmniejsza ryzyko wystąpienia u pracowników chorób zawodowych.

Laobratorium ENV Service posiada akredytację w zakresie pobierania próbek w celu oceny narażenia zawodowego na czynniki pyłowe (frakcja wdychalna, frakcja respirabilna) przy wykorzystaniu metody filtracyjno-wagowej


Pomiar stężenia gazów toksycznych

Nasze laboratorium wykonuje pomiary
 • Stężenie tlenku węgla (Zakres: 4,64-230 mg/m3)
 • Stężenie tlenku azotu (Zakres: 0,37-12,5 mg/m3)
 • Stężenie ditlenku azotu (Zakres: 0,20-3,00 mg/m3)

rozwiń zwiń
Pomiar wykonywany jest metodą elektrochemiczną.

Drgania o działaniu ogólnym i miejscowym


DRGANIA MECHANICZNE O DZIAŁANIU OGÓLNYM NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań
Zakres: (0,56 -300) m/s2
Metoda pomiarowa bezpośrednia 

 • Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnego energetycznie dla 8-godzin działania skutecznego, skorygowanego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników (1.4awx, 1.4awy, awz)
 • Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci skutecznego, ważonego częstotliwościowo przyspieszenia drgań, dominującego wśród przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych z uwzględnieniem właściwych współczynników(1.4awx, 1.4awy, awz)DRGANIA MECHANICZNE DZIAŁAJĄCE NA ORGANIZM CZŁOWIEKA PRZEZ KOŃCZYNY GÓRNE

Skuteczne ważone częstotliwościowo przyspieszenie drgań
Zakres: (0,56 -300) m/s2
Metoda pomiarowa bezpośrednia

 • Ekspozycja dzienna, wyrażona w postaci równoważnej energetycznie dla 8-godzin działania sumy wektorowej skutecznych, skorygowanych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz) 
 • Ekspozycja trwająca 30 minut i krócej, wyrażona w postaci sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowo przyspieszeń drgań, wyznaczonych dlatrzech składowych kierunkowych (ahwx, ahwy, ahwz)

rozwiń zwiń